© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Az Önkéntes Központ Alapítvány Idősek Barátai Programjának célja az időskori elmagányosodás elleni küzdelem. A program önkéntesei rendszeresen látogatnak elszigetelten élő idős embereket.
A koncertre a belépés ingyenes, az összegyűjtött adományokat időseknek szervezett kirándulások, programok költségeire fordítja majd az Alapítvány.
A PRIMAVERA KÓRUS JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE A FEHÉRVÁRCSURGÓI KÁROLYI KASTÉLYBAN 2019.03.02. szombat 16:00
szoprán szóló: Vadászy Barbara zongora: Szarka Andrea
vezényel: HORÁNYI OTTILIA
A koncert a "Károlyi Gasztro Akadémia" esemény zárásaként kerül megrendezésre, a rendezvény során a francia-magyar gasztronómiát ismerhetik meg mélyebben a kulináris élmények iránt érdeklődők és szakmai résztvevők.
További információk és helyfoglalás: Károlyi József Alapítvány Károlyi Kastély, 8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2. Tel. 06 21 311 04 26, e-mail: info@karolyikastely.hu; web: www.karolyi.org.hu
Búcsúzunk a Primavera kórus kiváló basszus énekesétől, barátunktól, Cser Feritől.
“ÉVFORDULÓK KÓRUSMUZSIKÁJA: LEOPOLD MOZART 300 – BÁRDOS LAJOS 120” A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2019. május 26. vasárnap 17.00 óra ****Hotel Magyar Király kupolaterme Székesfehérvár, Fő u. 10.
vezényel: Horányi Ottilia
Műsor:       1. rész Leopold Mozart: Missa brevis C-dúr KV 115 Hérics Csenge – cselló Szarka Andrea – continuó Carl Stamitz: Darmstadt Concerto III. tétel György Roland – klarinét Vajda Zsuzsanna – zongora
          2. rész Bárdos Lajos: Adjunk hálát immár Karácsonyi bölcsődal Karácsonyi kírie Eli, eli!  /Deák-Bárdos György/ Surrexit Christus Örvendetes napunk támadt Libera me
    Elmúlt a tél Tűnődés  /Daróci Bárdos Tamás/ Kínai kánon Patkóéknál Tábortűznél Első népdalrapszódia
“ÉVFORDULÓK KÓRUSMUZSIKÁJA: LEOPOLD MOZART 300 – BÁRDOS LAJOS 120” A PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE
2019. június 29. szombat 17.30 óra Zirci Ciszterci Apátsági Bazilika
vezényel: Horányi Ottilia
Műsor: 1. rész Leopold Mozart: Missa brevis C-dúr KV 115 Hérics Csenge – cselló Szarka Andrea – continuó 2. rész 300 esztendő kórusművei Vadászy Barbara - szoprán Szarka Andrea – zongora 3. rész Bárdos Lajos, Deák-Bárdos György és Daróci Bárdos Tamás művei
2019. június 11. kedd 17.00 óra Hermann László Zeneiskola Székesfehérvár, Városház tér 3. Énekes, zenész és zeneszerető barátokkal zenés főhajtás SOMORJAI FERENC (1923- 2009) zenetanár, karnagy emléktáblájánál
vezényel: Horányi Ottilia
2019. június 17. hétfő 15.00 óra Szent Gellért Hotel Székesfehérvár, Mátyás király körút 1.
Szívből gratulálunk Csutiné Schleer Erzsébetnek, Böbének, kiváló alt énekes társunknak.
Közreműködés a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által Csutiné Schleer Erzsébet részére adományozott 2018. évi Schmidl Ferenc Építészeti Díjról szóló tábla ünnepélyes avatóján
vezényel: Horányi Ottilia
2019. június 30. vasárnap 10.00 óra Pannonhalmi Bencés Apátsági Bazilika Közreműködés a szentmisén
vezényel: Horányi Ottilia
vezényel: Dubóczky Gergely
HARMONIA ALBENSIS LA PASSIONE”
2019. július 11. csütörtök 19.30 Felsővárosi Szent Sebestyén templom, Székesfehérvár
Haydn: 49. "La passione" szimfónia Schubert: Három dal    Nacht und Träume (Az éj, s az álmok)    Die Forelle (A pisztráng)    Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál) Schubert: G-dúr mise
Közreműködők: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus - karigazgató: Horányi Ottilia Alba Regia Vegyeskar - karigazgató: Kneifel Imre Vox Mirabilis Kamarkórus - karigazgató: Zemlényi Katica Ars Musica Vegyeskar - karigazgató: Szabó Adrienn
Boross Csilla Csapó József  Najbauer Lóránt
- szoprán - tenor - basszus
szólisták:
IV. Béla: Lábodi Ádám Laszkarisz Mária: Kubik Anna Batu Kán, II. Frigyes német-római császár: Sághy Tamás Narrátor: Mihályi Győző Árpád-házi Szent Margit: Varga Lili Róbert koronázó érsek, IX. Gergely pápa, II. Ottokár: Egyed Attila Első apáca, Anna hercegnő: Kerkay Rita Második apáca, Erzsébet hercegnő: Pálya Pompónia Harmadik apáca, Estei Beatrix királyné: Ballér Bianka Julianus barát, IX. Lajos francia király, Ugrin érsek: Fehérvári Péter V. István: Babinchak Atanáz Püspökök: Strasszer Domokos és Körmendi Kristóf Kis Béla: Benkő-Kovács Gergő Nádor: Fehér László Küldönc: Nagy Norbert
KÖZREMŰKÖDÉS A 2019. ÉVI KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉKON SZÉKESFEHÉRVÁR, NEMZETI EMLÉKHELY - 2019.08.17-19. (esőnap:2019.08.21.)
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK IV. BÉLA Az élet magja
Díszlettervező: Szendrényi Éva Jelmeztervező: Kovács Yvette Alida Súgó: Weil Szilvia Ügyelő: Kalmár Johanna, Horváth Iza Zene: Szirtes Edina Mókus Koreográfus: Horváth Csaba Rendezőasszisztens: Németh Mariann   Rendező és forgatókönyvíró: Szikora János
További közreműködők: Szirtes Edina Mókus     és Zenekara Táncosok Rákóczi Szövetséggel     közös szervezésben     határon túli magyar fiatalok Kórus: a MusiColore énekegyüttes és a Primavera Kórus énekesei, karigazgató: Mihály György
program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2019