© Minden jog fenntartva - Primavera Vegyeskórus Egyesület - 2012
”VAGYUNK ÉS LESZÜNK”
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
Ű KÖDŐK
SOR
ÉS AZ 1938-BAN ALAKULT VÁROSI DALEGYLET EM LÉKÉRE
1 9 3 7 - 3 8 - b a n   a la k u lt me g   Sz é k e s fe h é r r o n   a
r o s i D a le g yle t ve g ye s k a r a , me lyn e k   k e z d e tb e n
O r s z á g h  T iva d a r , ma jd  Se r é n yi Emma  vo lt a  ve z e -
je , e z z e l a z   o r s z á g   e ls ő   n ő i k a r n a g ya   le tt. 1 9 3 9
n iu s   3 - á n   -   g   a   Sz e n t Is tvá n   é v tis z te le r e   -
n a g ys z a b á s ú   ü n n e p i Ko d á ly- e s te t r e n d e z te k   a
fe h é r r i s z ín h á z b a n , a me lye n  Ko d á ly é s  fe le s é g e ,
va la min t a   k o r   b b   n e ve s   z e n e i s z e lyis é g e ,
k ö z k  Tó th  Ala d á r  is  r é s z t ve tt. Ko d á ly Zo ltá n  é le te
g é ig   n a g y b e c s b e n   ta r to tta   e   fe h é r r i k o n c e r t
és   Serényi Emma vez énylés én
ek   emlék ét.
Ma i s z é k e s fe h é r r i k ó r u s o k   e n n e k   a   h a jd a n i r a n -
g o s   e s e n yn e k   e mlé k é t id é z ik   fe l Ko d á ly Zo ltá n
le g s z e b b  k ó r u s ve ive l.
N a g ys z a lo n ta i k ö s z ö n
G e r g e lyjá r á s
L e n g ye l L á s z  
Én e k  Sz e n t Is tvá n h o z  -  fiú k a r
ld  e r d ő b e n  -  fiú k a r
r ó t e s z ik  a  c ig á n y -  ve g ye s k a r
s z ö n
H o r a tii C a r me n  
Ak ik  min d ig  e lk é s n e k  
1 1 4 . G e n fi z s o ltá r
Sz é k e ly k e s e r ve s
Az  e s te  
N o r g  lá n yo k  
k e s s é g - ó h a jtá s  1 8 0 1 .
A ma g ya r o k h o z  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A Nemzeti Ünnep alkalmából 2021. március 13-án 12:30 órakor a “Székesfehérvári Nemzeti Játék Szini Társulat” emléktáblájánál koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei Pelikán Udvar, Székesfehérvár, Kossuth utca 15.
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Várja az énekelni vágyó, szép hangú dalosokat a Primavera Kórus összetartó és lelkes közössége.
vezényel: DOBSZAY PÉTER Junior Prima-díjas karmester
HÚSVÉTI HANGVERSENY Stabat Mater
2022. április 13. szerda 19.30 óra Ciszterci templom Székesfehérvár, Fő utca
Joseph Haydn: 49. “La Passione” szimfónia – 2. tétel Joseph Haydn: Il Terremoto – Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Közreműködik: Alba Regia Szimfonikus Zenekar Primavera Kórus (karnagy: Szarka Andrea) Ars Oratoria Kamarakórus énekesei (karnagy: Pad Zoltán)
Kiss Diána Kálnay Zsófia
- szoprán - mezzo szoprán
szólisták:
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett karnagyunktól, Ottiliánktól…
Kedves énekesek, tanítványok, barátok, ismerősök, kedves közönségünk, hamarosan további információkat nyújtunk.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából 2022. február 25-án 10:00 órakor az Ötvenhatosok terén (Székesfehérvár, Budai út) koszorút helyeznek el a Primavera Kórus énekesei
vezényel: Szarka Andrea és Reiner Renáta
“AZ 50 ÉVES PRIMAVERA KÓRUS KÖSZÖNTI A 800 ÉVES ARANYBULLÁT” 2022. május 8. vasárnap 17.00 óra Hotel Magyar Király kupolaterme Székesfehérvár, Fő utca 10. A Primavera Kórus vendégei: a Teleki Blanka Gimnázium Vegyeskara és a MusiColore énekegyüttes énekesei A koncert védnöke: Lehrner Zsolt Székesfehérvár MJV alpolgármestere
A belépés ingyenes. Adományokat gyűjtünk a háború elől menekülők megsegítésére.
HORÁNYI OTTILIA énektanár, karnagy, a Székesfehérvárért díj, Fricsay Richárd Zenei Díj, Fejér megye Prima-díj és Pro Civitate Emlékérem kitüntetettje, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és Óvónőképző, valamint a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola nyugalmazott tanára, karnagya, a Primavera Kórus alapító karnagya, Székesfehérvár zenei életének meghatározó alakja 2022. április 11-én életének nyolcvanadik esztendejében elhunyt. Búcsúztatására 2022. május 11-én, szerdán 18.00 órakor a székesfehérvári Szent Imre Plébániatemplomban (Városház tér 4.) gyászmise keretében kerül sor. A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök tartja. Székesfehérvár nevében dr. Cser-Palkovics András polgármester vesz búcsút a város saját halottjától. Temetése 2022. május 13-án, pénteken 14.00 órakor lesz a szülőhelyén, Vecsésen, a város temetőjében (Vecsés, Ecseri utca 13.) római katolikus szertartás szerint. Emlékét szeretettel megőrizzük!
SZILAS IMRE: PÜNKÖSDI MISE /beatmise/ 2022. június 12. vasárnap 9:30 óra Fatimai Szűzanya Plébániatemplom Budapest - Soroksár, Szent László u. 149. Közreműködik: Szilas Imre Kórus és Zenekar         (karnagy: Rózsásné Kubányi Andrea, Szegeczky Ági) Primavera Kórus, Székesfehérvár (karnagy: Szarka Andrea) Vigyinszki Máté - szólógitár Ullmann Ottó - basszusgitár Bardóczi Gyula - dob Szilas Imre - orgona
Kórushangverseny a Sopron Lady Lions Club szervezésében “Az 50 éves Primavera Kórus és a 8 éves MusiColore Énekegyüttes köszönti a 800 éves Aranybullát” 2022. július 2. szombat 19.00 óra Soproni Evangélikus tempom Sopron, Templom utca 10. A Soproni Lady Lions Club vendégei: Primavera Kórus (karnagy: Szarka Andrea és Reiner Renáta) MusiColore Énekegyüttes (művészeti vezető: Radics Éva)
Belépés díjtalan, jelképes adományaikat - 2.000 Ft értékben - szívesen fogadjuk. Támogatói jegyek a helyszínen és a Lady Lions tagoknál kaphatók. A koncert bevételéből két soproni gyerekotthon lakóinak nyári táboroztatását támogatjuk.
program-    ajánló
A PRIMAVERA KÓRUS ÉVRŐL ÉVRE
2022